Regulamin

Regulamin

CROSS DUATHLON WYRZYSK 2017

„Do lasu po zdrowie”

 

Cel

 • promocja walorów turystyczno-krajoznawczych miasta i gminy Wyrzysk Wyrzysk,
 • promowanie lasu jako miejsca zdrowego wypoczynku,
 • upowszechnianie różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • prezentacja i popularyzacja duathlonu,
 • integracja miłośników jazdy na rowerze i biegania,
 • połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.

 

Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku

Plac Wojska Polskiego 19

89-300 Wyrzysk  

tel. 67 286 90 89

e-mail: osirwyrzysk@osirwyrzysk.pl

www.osirwyrzysk.pl

 

Współorganizator

Gmina Wyrzysk

Nadleśnictwo Kaczory

 

Kontakt w sprawie zawodów:

Beata Borowczak – Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku

e-mail: kierownik@osirwyrzysk.pl

tel. +48 607 343 543

 

Oficjalna strona internetowa:

www.duathlonwyrzysk.pl

 

Termin i miejsce

8 kwietnia 2017 r. (sobota)

Wyrzysk/Polanowo (parking leśny przy leśniczówce Zielona Góra) – miasteczko startowe, tereny Lasu Polanowskiego

 

Program zawodów

 • 9.00 – 10.00 – otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych
 • 9.30 – otwarcie parku rowerowego, kontrola stanu technicznego oraz przyjmowanie rowerów  (do godz. 10.40)
 • 10.45 – odprawa techniczna zawodników
 • 11.00 – start
 • 13.30 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców

 

Sposób przeprowadzenia imprezy

 • Cross Duathlon Wyrzysk rozpoczyna się biegiem na 3 km ze startu wspólnego. Następnie zawodnicy na rowerach MTB (zalecany) lub innych pokonują trasę o długości ok. 6 km wiodącą ścieżką rowerową usytuowaną w Lesie Polanowskim oraz częściowo (dojazd do strefy zmian) asfaltową drogą gminą. Rywalizacja kończy się biegiem na dystansie 3 km (pętla identyczna z początkową).
 • Start, strefa zmian i meta znajdują się na placu i boisku przy leśniczówce Zielona Góra.
 • W strefie zmian zawodnicy nie mogą jechać na rowerach.
 • W trakcie wyścigu rowerowego obowiązkowo każdy z uczestników musi posiadać na głowie zapięty kask rowerowy.
 • Podczas zawodów będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
 • Pomiar czasu wykona firma Inet Technology (Piotr Kołodziejczyk, Białogard) przy pomocy systemu chipów do pomiaru elektronicznego (uczestnicy, którzy dokonują zmiany obuwia otrzymają 2 chipy). Chipy oddajemy po zakończonym biegu w biurze zawodów. 
 • Trasa będzie oznakowana oraz dodatkowo w odpowiednich miejscach będą znajdować się na niej osoby pilotujące uczestników.
 • Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach, czy biegnące po trasie cross duathlonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

 

Uczestnictwo i zgłoszenia

 • Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
 • Uczestnikiem mogą być również osoby, które ukończyły 16 rok życia do 8 kwietnia 2017 r. i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, co muszą potwierdzić podpisując przed biegiem w biurze zawodów stosowne oświadczenie.
 • Uczestnicy do lat 18 przedkładają pisemną zgodę rodzica/opiekuna w obecności przyjmującego zgłoszenie do biegu (w biurze zawodów)
 • W zawodach nie mogą brać udziału zawodnicy odbywający karę dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na stronie internetowej www.duathlonwyrzysk.pl oraz w biurze zawodów w dniu imprezy.
 • Opłata startowa wynosi: 20,00 zł przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 3.04.2017 lub 30,00 zł przy zgłoszeniu w biurze zawodów i wpłacie w dniu imprezy: 8.04.2017 r. 
 • Opłatę startową należy wpłacić na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, ul. Plac Wojska Polskiego 19, 89-300 Wyrzysk: NBS BIAŁOŚLIWIE 60 8937 0007 0000 1948 2000 0010. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika, miejscowość i opisek „Cross Duathlon Wyrzysk 2017”.
 • Po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora, będzie nadawany numer startowy.
 • W przypadku dokonania opłaty i niewystartowania w zawodach z przyczyn uczestnika, opłata startowa nie będzie zwrócona.
 • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w cross duathlonie.
 • Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 65 lat.
 • Na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura.
 • Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie pakietu startowego oraz innych świadczeń na rzecz uczestników cross duathlonu.
 • Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości, podpisaniu formularza zgłoszeniowego, oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym start w cross duathlonie oraz wniesieniu opłaty startowej.
 • Wypełniając formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

 

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Startujący przenosi swoje prawo do wizerunku w czasie trwania imprezy na organizatora (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady itp).

Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia imprezy pn. „Cross Duathlon Wyrzysk” organizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w imprezie „Cross Duathlon Wyrzysk”, która odbędzie się w dniu 08.04.2017 oraz że startuję w niej dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.”

 

Klasyfikacje

 Prowadzone będą indywidualne klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn:

 • Kategoria OPEN (kobiety i mężczyźni),
 • Mistrzostwa Gminy Wyrzysk o Puchar Burmistrza Wyrzyska (kobiety i mężczyźni).

 

Nagrody

 • Zawodnicy, którzy zajmą trzy czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy.
 • Wszyscy, którzy ukończą cross duathlon, otrzymają pamiątkowe medale.

 

Kary

Ukaranie zawodnika może nastąpić w przypadku:

 • złamania regulaminu,
 • naruszenia zasad fair play,
 • umyślnej zmiany trasy,
 • używania wulgarnych słów, ubliżania innym osobom.

Decyzja w sprawie zastosowania kary i jej formy należy do organizatorów zawodów.

 

Sprawy sporne

 • Każdemu zawodnikowi przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia protestu najpóźniej 15 minut po zamknięciu mety.
 • Zgłoszenie wymaga wpłacenia kaucji na rzecz organizatora w wysokości 100 zł.
 • Kaucja zostanie zwrócona jedynie w przypadku przyznania racji zgłaszającemu protest.

 

Postanowienia końcowe

Organizator:

 • zapewnia opiekę lekarską w trakcie zawodów,
 • ciepły posiłek regeneracyjny na mecie
 • nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 •  nie będzie ponosił odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy,

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decydujący głos ma organizator.

 

Organizatorzy

 

 Pobierz regulamin tutaj